Witramy na stronie kawy L’OR® (“Strona”). Strona jest własnością Jacobs Douwe Egberts PL sp. z o.o. (“JACOBS DOUWE EGBERTS”) z siedzibą w Warszawie (02-677), Taśmowa 7, numer KRS 518352

 

Zastosowanie
Niniejsze zasady korzystania ("Warunki Korzystania") mają zastosowanie do wszystkich odwiedzin Strony i sposobów korzystania z niej, jak również do informacji, rekomendacji lub usług dostarczanych na Stronie lub za jej pośrednictwem (the "Informacje"). Poprzez korzystanie ze Strony zgadzasz się na Warunki Korzystania. Niniejsze Warunki Korzystania mogą być w każdym czasie zmieniane przez JACOBS DOUWE EGBERTS. Zmienione Warunki Korzystania wchodzą w życie z momentem publikacji na Stronie.

 

Informacje i odpowiedzialność
Informacje udostępniane są jedynie w ogólnych celach informacyjnych. JACOBS DOUWE EGBERTS ponosi odpowiedzialność za ewentualne szkody wynikłe z używania Strony na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa

 

Polityka prywatności

Dane osobowe dostarczone lub zebrane za pośrednictwem lub w związku ze Stroną będą używane wyłącznie na zasadach opisanych w Polityce prywatności Jacobs]. Warunki korzystania podlegają Polityce prywatności Jacobs zamieszczonej na Stronie.

 

Strony, do których linki znajdują się na Stronie

Na stronie mogą znajdować się linki do innych stron. JACOBS DOUWE EGBERTSnie bierze odpowiedzialności za używanie ani za zawartość stron, które linkują do niniejszej Strony, jak również stron do której linki znajdują się na niniejszej Stronie. Polityka prywatności L’OR nie znajduje zastosowania do przetwarzania Twoich danych osobowych przez takie zewnętrzne strony.

 

Własność intelektualna

O ile inaczej nie wskazano, wszelkie prawa do tej strony oraz do Informacji, w tym prawa autorskie i inne prawa własności intelektualnej, są własnością JACOBS DOUWE EGBERTS.Użytkownicy są uprawnieni do przeglądania Strony i Informacji oraz sporządzania kopi na użytek prywatny, np. poprzez drukowanie lub zapisywanie. Każde inne korzystanie ze Strony lub Informacji, na przykład przechowywanie lub kopiowanie (w tym także części) strony JACOBS DOUWE EGBERTS na jakiejkolwiek innej witrynie internetowej lub tworzenie linków, hyperlinków albo tzw. głębokich linków pomiędzy stroną JACOBS DOUWE EGBERTS i wszelkimi innymi stronami internetowymi, wymaga uprzedniej pisemnej zgody JACOBS DOUWE EGBERTS.


"L’OR®", oraz wszystkie inne znaki towarowe używane na tej Stronie są zarejestrowanymi znakami towarowymi of JACOBS DOUWE EGBERTS B.V. , jej spółek zależnych lub powiązanych.

 

Niezapowiedziane pomysły

W przypadku, jeśli zamieścisz na Stronie pomysły lub materialy w postaci tekstu, obrazów, zdjęć, dźwięków, programów komputerowych, informacji lub innych (“Materiały”) lub wyślesz je doJACOBS DOUWE EGBERTS pocztą elektroniczną lub w inny sposób, JACOBS DOUWE EGBERTS będzie uprawniony do używania, kopiowania i komercyjnego wykorzystania takich Materiałów w najszerszym możliwym zakresie i bez wynagrodzenia. Jacobs Douwe Egberts nie będzie związany obowiązkiem zachowania poufności w odniesieniu do takich Materiałów.

 

Niniejszym zobowiązujesz się zwolnić JACOBS DOUWE EGBERTS z odpowiedzialności za wszystkie roszczenia i szkody poniesione przez JACOBS DOUWE EGBERTS na skutek korzystania z Materiałów w zakresie, w jakim naruszają one prawa (w tym własności intelektualnej) osób trzecich lub są w inny sposób niezgodne z prawem – na zasadach opisanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

 

Prawo i sądy właściwe

Niniejsze Warunki korzystania podlegają prawu polskiemu. Wszelkie spory wynikłe z lub w związku w Warunkami korzystania, w tym spory dotyczące ważności tych Warunków korzystania będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny w Polsce.

 

Ostatnia wersja: 14 czerwca 2016